Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1101 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1102 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1103 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1104 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1105 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1106 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1107 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1108 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1109 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1110 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1111 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1112 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1113 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1114 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1115 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1116 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1117 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1118 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1119 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1120 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1121 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1122 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1123 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1124 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1125 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1126 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1127 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1128 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1129 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1130 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1131 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1132 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1133 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1134 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1135 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1136 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1137 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1138 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1139 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1140 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1141 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1142 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1143 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1144 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1145 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1146 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1147 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1148 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1149 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1150 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1151 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1152 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1153 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1154 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1155 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1156 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1157 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1158 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1159 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1160 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1161 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1162 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1163 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1164 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1165 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1166 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1167 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1168 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1169 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1170 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1171 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1172 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1173 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1174 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1175 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1176 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1177 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1178 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1179 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1180 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1181 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1182 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1183 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1184 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1185 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1186 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1187 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1188 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1189 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1190 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1191 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1192 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1193 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1194 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1195 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1196 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1197 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1198 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1199 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1200 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa