Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1201 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1202 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1203 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1204 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1205 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1206 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1207 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1208 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1209 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1210 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1211 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1212 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1213 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1214 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1215 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1216 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1217 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1218 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1219 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1220 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1221 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1222 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1223 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1224 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1225 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1226 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1227 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1228 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1229 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1230 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1231 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1232 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1233 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1234 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1235 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1236 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1237 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1238 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1239 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1240 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1241 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1242 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1243 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1244 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1245 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1246 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1247 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1248 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1249 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1250 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1251 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1252 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1253 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1254 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1255 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1256 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1257 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1258 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1259 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1260 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1261 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1262 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1263 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1264 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1265 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1266 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1267 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1268 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1269 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1270 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1271 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1272 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1273 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1274 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1275 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1276 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1277 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1278 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1279 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1280 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1281 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1282 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1283 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1284 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1285 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1286 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1287 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1288 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1289 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1290 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1291 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1292 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1293 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1294 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1295 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1296 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1297 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1298 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1299 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1300 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa