Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1301 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1302 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1303 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1304 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1305 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1306 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1307 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1308 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1309 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1310 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1311 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1312 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1313 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1314 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1315 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1316 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1317 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1318 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1319 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1320 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1321 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1322 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1323 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1324 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1325 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1326 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1327 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1328 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1329 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1330 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1331 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1332 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1333 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1334 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1335 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1336 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1337 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1338 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1339 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1340 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1341 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1342 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1343 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1344 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1345 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1346 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1347 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1348 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1349 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1350 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1351 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1352 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1353 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1354 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1355 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1356 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1357 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1358 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1359 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1360 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1361 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1362 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1363 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1364 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1365 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1366 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1367 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1368 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1369 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1370 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1371 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1372 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1373 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1374 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1375 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1376 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1377 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1378 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1379 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1380 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1381 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1382 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1383 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1384 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1385 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1386 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1387 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1388 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1389 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1390 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1391 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1392 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1393 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1394 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1395 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1396 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1397 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1398 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1399 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1400 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa