Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1401 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1402 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1403 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1404 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1405 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1406 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1407 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1408 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1409 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1410 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1411 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1412 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1413 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1414 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1415 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1416 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1417 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1418 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1419 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1420 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1421 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1422 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1423 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1424 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1425 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1426 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1427 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1428 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1429 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1430 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1431 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1432 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1433 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1434 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1435 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1436 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1437 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1438 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1439 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1440 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1441 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1442 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1443 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1444 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1445 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1446 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1447 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1448 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1449 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1450 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1451 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1452 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1453 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1454 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1455 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1456 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1457 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1458 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1459 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1460 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1461 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1462 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1463 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1464 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1465 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1466 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1467 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1468 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1469 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1470 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1471 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1472 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1473 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1474 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1475 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1476 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1477 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1478 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1479 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1480 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1481 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1482 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1483 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1484 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1485 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1486 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1487 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1488 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1489 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1490 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1491 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1492 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1493 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1494 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1495 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1496 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1497 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1498 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1499 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1500 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa