Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1501 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1502 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1503 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1504 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1505 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1506 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1507 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1508 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1509 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1510 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1511 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1512 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1513 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1514 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1515 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1516 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1517 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1518 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1519 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1520 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1521 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1522 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1523 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1524 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1525 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1526 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1527 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1528 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1529 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1530 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1531 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1532 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1533 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1534 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1535 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1536 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1537 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1538 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1539 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1540 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1541 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1542 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1543 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1544 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1545 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1546 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1547 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1548 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1549 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1550 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1551 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1552 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1553 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1554 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1555 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1556 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1557 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1558 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1559 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1560 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1561 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1562 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1563 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1564 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1565 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1566 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1567 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1568 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1569 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1570 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1571 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1572 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1573 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1574 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1575 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1576 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1577 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1578 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1579 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1580 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1581 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1582 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1583 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1584 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1585 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1586 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1587 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1588 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1589 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1590 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1591 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1592 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1593 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1594 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1595 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1596 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1597 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1598 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1599 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1600 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa