Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1601 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1602 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1603 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1604 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1605 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1606 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1607 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1608 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1609 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1610 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1611 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1612 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1613 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1614 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1615 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1616 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1617 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1618 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1619 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1620 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1621 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1622 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1623 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1624 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1625 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1626 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1627 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1628 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1629 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1630 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1631 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1632 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1633 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1634 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1635 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1636 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1637 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1638 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1639 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1640 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1641 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1642 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1643 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1644 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1645 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1646 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1647 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1648 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1649 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1650 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1651 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1652 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1653 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1654 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1655 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1656 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1657 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1658 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1659 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1660 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1661 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1662 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1663 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1664 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1665 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1666 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1667 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1668 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1669 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1670 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1671 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1672 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1673 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1674 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1675 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1676 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1677 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1678 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1679 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1680 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1681 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1682 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1683 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1684 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1685 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1686 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1687 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1688 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1689 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1690 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1691 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1692 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1693 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1694 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1695 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1696 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1697 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1698 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1699 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1700 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa