Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
2001 Thủ tục 04: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2002 Thủ tục 06: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2003 Thủ tục 07: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2004 Thủ tục 08: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2005 Thủ tục 09: Giải thể hợp tác xã tự nguyện 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2006 Thủ tục 10: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2007 Thủ tục 11: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2008 Thủ tục 12: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2009 Thủ tục 13: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2010 Thủ tục 01: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách phường 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2011 Thủ tục 1: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2012 Thủ tục 2: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư-chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2013 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2014 Thủ tục 4: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2015 Thủ tục 5: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2016 Thủ tục 6: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2017 Thủ tục 7: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án). 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2018 Thủ tục 8: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2019 Thủ tục 9: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2020 Thủ tục 10: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2021 Thủ tục 11: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2022 Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2023 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2024 Thủ tục 14: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2025 Thủ tục 15: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2026 Thủ tục 16: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định cấp có thẩm quyền 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2027 Thủ tục 14: Ngưng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2028 Thủ tục 15: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2029 Thủ tục 21: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2030 Thủ tục 22: Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2031 Thủ tục: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2032 Thủ tục 02: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2033 Thủ tục 03: Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà còn khiếu nại tiếp. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2034 Thủ tục 04: Giải quyết tố cáo 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2035 Thủ tục 05: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2036 Thủ tục 06: Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2037 Thủ tục 07: Giải quyết đơn thư khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của của Chủ tịch phường, của Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2038 Thủ tục 08: Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Chủ tịch UBND phường, của cơ quan thuộc UBND quận trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2039 Thủ tục 09: Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2040 Thủ tục 01: Thành lập trường mầm non tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2041 Thủ tục 02: Sáp nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2042 Thủ tục 03: Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2043 Thủ tục 04: Giải thể trường Mầm non tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2044 Thủ tục 05: Cho phép hoạt động trở lại của trường Mầm non tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2045 Thủ tục 06: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2046 Thủ tục 07: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2047 Thủ tục 08: Giải thể trường tiểu học tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2048 Thủ tục 09: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2049 Thủ tục 10: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2050 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2051 Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2052 Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2053 Thủ tục 14: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2054 Thủ tục 15: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2055 Thủ tục 16: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2056 Thủ tục 17: Đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2057 Thủ tục 01: Cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2058 Thủ tục 02: Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2059 Thủ tục 3. Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke 4 Năm qua Chưa đăng Xóa
2060 Thủ tục 03: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2061 Thủ tục 05: Phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích do cấp quận quản lý 4 Năm qua Chưa đăng Xóa
2062 Thủ tục 04: Thành lập thư viện cấp quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2063 Thủ tục 05: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2064 Thủ tục 06: Đăng ký hoạt động thư viện cấp quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2065 Thủ tục 07: Đăng ký thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2066 Thủ tục 08: Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 1 và loại 2 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2067 Thủ tục 09: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2068 Thủ tục 10: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2069 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2070 Thủ tục 12: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2071 Thủ tục 13: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2072 Thủ tục 14: Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2073 Thủ tục 15: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2074 Thủ tục 16: Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2075 Thủ tục 17: Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2076 Thủ tục 18: Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2077 Thủ tục 19: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2078 Thủ tục 20: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2079 Thủ tục 21: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2080 Thủ tục 22: Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2081 Thủ tục 23: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2082 Thủ tục 24: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2083 Thủ tục số 1: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2084 Thủ tục số 2: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2085 Thủ tục số 3: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2086 Thủ tục số 4: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 3 Năm qua Đã đăng Xóa
2087 Thủ tục 10: Cấp giấy chứng nhận đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác trong phạm vi quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2088 Thủ tục13: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2089 Thủ tục 18: Công nhận Ban Vận động thành lập hội 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2090 Thủ tục 19: Thành lập Hội 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2091 Thủ tục 20: Phê duyệt điều lệ Hội 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2092 Thủ tục 25: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2093 Thủ tục 26: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2094 Thủ tục 27: Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2095 Thủ tục 28: Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2096 Thủ tục 29: Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2097 Thủ tục 30: Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2098 Thủ tục 31: Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2099 Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Năm qua Đã đăng Xóa
2100 Thủ tục 3: Thu hồi đất đối với các trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. 4 Năm qua Đã đăng Xóa