Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
201 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
202 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
203 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
204 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
205 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
206 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
207 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
208 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
209 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
210 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
211 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
212 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
213 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
214 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
215 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
216 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
217 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
218 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
219 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
220 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
221 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
222 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
223 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
224 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
225 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
226 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
227 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
228 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
229 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
230 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
231 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
232 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
233 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
234 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
235 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
236 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
237 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
238 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
239 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
240 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
241 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
242 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
243 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
244 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
245 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
246 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
247 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
248 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
249 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
250 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
251 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
252 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
253 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
254 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
255 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
256 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
257 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
258 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
259 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
260 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
261 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
262 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
263 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
264 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
265 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
266 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
267 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
268 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
269 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
270 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
271 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
272 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
273 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
274 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
275 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
276 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
277 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
278 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
279 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
280 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
281 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
282 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
283 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
284 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
285 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
286 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
287 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
288 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
289 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
290 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
291 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
292 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
293 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
294 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
295 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
296 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
297 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
298 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
299 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
300 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa