Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
301 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
302 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
303 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
304 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
305 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
306 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
307 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
308 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
309 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
310 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
311 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
312 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
313 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
314 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
315 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
316 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
317 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
318 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
319 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
320 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
321 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
322 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
323 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
324 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
325 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
326 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
327 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
328 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
329 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
330 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
331 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
332 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
333 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
334 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
335 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
336 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
337 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
338 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
339 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
340 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
341 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
342 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
343 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
344 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
345 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
346 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
347 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
348 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
349 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
350 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
351 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
352 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
353 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
354 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
355 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
356 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
357 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
358 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
359 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
360 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
361 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
362 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
363 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
364 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
365 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
366 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
367 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
368 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
369 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
370 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
371 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
372 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
373 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
374 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
375 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
376 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
377 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
378 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
379 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
380 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
381 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
382 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
383 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
384 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
385 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
386 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
387 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
388 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
389 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
390 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
391 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
392 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
393 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
394 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
395 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
396 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
397 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
398 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
399 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
400 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa