Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
401 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
402 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
403 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
404 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
405 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
406 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
407 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
408 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
409 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
410 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
411 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
412 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
413 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
414 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
415 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
416 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
417 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
418 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
419 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
420 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
421 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
422 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
423 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
424 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
425 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
426 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
427 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
428 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
429 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
430 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
431 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
432 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
433 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
434 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
435 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
436 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
437 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
438 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
439 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
440 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
441 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
442 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
443 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
444 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
445 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
446 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
447 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
448 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
449 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
450 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
451 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
452 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
453 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
454 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
455 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
456 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
457 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
458 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
459 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
460 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
461 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
462 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
463 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
464 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
465 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
466 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
467 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
468 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
469 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
470 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
471 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
472 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
473 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
474 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
475 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
476 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
477 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
478 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
479 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
480 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
481 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
482 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
483 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
484 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
485 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
486 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
487 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
488 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
489 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
490 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
491 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
492 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
493 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
494 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
495 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
496 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
497 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
498 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
499 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
500 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa