Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
501 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
502 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
503 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
504 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
505 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
506 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
507 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
508 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
509 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
510 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
511 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
512 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
513 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
514 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
515 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
516 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
517 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
518 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
519 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
520 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
521 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
522 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
523 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
524 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
525 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
526 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
527 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
528 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
529 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
530 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
531 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
532 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
533 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
534 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
535 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
536 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
537 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
538 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
539 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
540 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
541 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
542 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
543 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
544 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
545 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
546 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
547 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
548 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
549 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
550 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
551 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
552 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
553 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
554 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
555 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
556 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
557 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
558 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
559 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
560 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
561 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
562 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
563 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
564 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
565 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
566 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
567 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
568 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
569 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
570 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
571 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
572 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
573 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
574 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
575 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
576 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
577 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
578 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
579 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
580 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
581 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
582 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
583 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
584 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
585 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
586 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
587 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
588 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
589 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
590 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
591 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
592 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
593 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
594 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
595 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
596 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
597 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
598 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
599 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
600 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa