Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
601 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
602 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
603 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
604 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
605 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
606 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
607 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
608 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
609 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
610 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
611 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
612 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
613 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
614 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
615 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
616 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
617 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
618 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
619 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
620 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
621 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
622 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
623 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
624 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
625 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
626 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
627 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
628 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
629 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
630 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
631 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
632 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
633 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
634 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
635 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
636 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
637 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
638 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
639 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
640 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
641 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
642 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
643 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
644 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
645 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
646 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
647 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
648 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
649 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
650 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
651 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
652 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
653 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
654 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
655 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
656 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
657 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
658 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
659 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
660 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
661 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
662 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
663 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
664 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
665 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
666 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
667 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
668 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
669 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
670 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
671 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
672 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
673 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
674 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
675 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
676 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
677 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
678 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
679 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
680 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
681 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
682 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
683 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
684 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
685 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
686 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
687 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
688 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
689 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
690 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
691 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
692 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
693 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
694 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
695 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
696 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
697 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
698 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
699 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
700 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa