Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
601 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
602 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
603 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
604 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
605 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
606 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
607 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
608 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
609 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
610 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
611 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
612 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
613 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
614 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
615 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
616 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
617 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
618 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
619 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
620 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
621 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
622 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
623 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
624 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
625 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
626 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
627 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
628 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
629 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
630 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
631 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
632 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
633 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
634 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
635 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
636 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
637 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
638 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
639 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
640 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
641 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
642 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
643 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
644 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
645 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
646 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
647 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
648 1 11 Các tháng qua Chưa đăng Xóa
649 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
650 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa