Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
701 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
702 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
703 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
704 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
705 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
706 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
707 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
708 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
709 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
710 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
711 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
712 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
713 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
714 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
715 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
716 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
717 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
718 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
719 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
720 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
721 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
722 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
723 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
724 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
725 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
726 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
727 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
728 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
729 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
730 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
731 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
732 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
733 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
734 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
735 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
736 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
737 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
738 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
739 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
740 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
741 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
742 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
743 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
744 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
745 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
746 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
747 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
748 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
749 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
750 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
751 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
752 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
753 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
754 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
755 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
756 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
757 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
758 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
759 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
760 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
761 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
762 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
763 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
764 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
765 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
766 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
767 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
768 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
769 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
770 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
771 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
772 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
773 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
774 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
775 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
776 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
777 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
778 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
779 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
780 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
781 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
782 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
783 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
784 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
785 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
786 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
787 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
788 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
789 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
790 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
791 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
792 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
793 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
794 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
795 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
796 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
797 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
798 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
799 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
800 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa