Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
801 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
802 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
803 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
804 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
805 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
806 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
807 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
808 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
809 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
810 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
811 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
812 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
813 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
814 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
815 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
816 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
817 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
818 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
819 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
820 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
821 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
822 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
823 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
824 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
825 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
826 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
827 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
828 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
829 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
830 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
831 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
832 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
833 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
834 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
835 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
836 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
837 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
838 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
839 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
840 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
841 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
842 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
843 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
844 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
845 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
846 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
847 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
848 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
849 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
850 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
851 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
852 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
853 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
854 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
855 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
856 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
857 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
858 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
859 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
860 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
861 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
862 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
863 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
864 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
865 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
866 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
867 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
868 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
869 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
870 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
871 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
872 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
873 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
874 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
875 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
876 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
877 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
878 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
879 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
880 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
881 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
882 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
883 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
884 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
885 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
886 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
887 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
888 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
889 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
890 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
891 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
892 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
893 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
894 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
895 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
896 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
897 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
898 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
899 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
900 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa