khối các phường ban ngành

Làm tốt công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống
Ngày đăng 13/10/2010 | 00:00

Ngày 13/10/2010, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình”.

Ngày 13/10/2010, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình".

Dự hội nghị, có đồng chí Phan Đăng Long - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Quang Huy – Phó chi cục trưởng Thường trực Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Cao Thị Ngọc Lan - Phó bí thư Thường trực, đồng chí Đặng Văn Tường - Phó bí thư Quận ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể; bí thư các TCCS Đảng trực thuộc; lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND-UBND, trưởng ban Tuyên giáo, trưởng khối Vận, trưởng ban Dân số 14 phường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình" trên địa bàn quận Ba Đình. Trong 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động về chính sách DS-KHHGĐ tại địa phương. Công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ về DS-KHHGĐ luôn được quan tâm, mở rộng về phạm vi và đối tượng, từng bước đổi mới phương pháp, nội dung đa dạng về hình thức, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về tâm lý nhận thức của nhân dân. Hầu hết người dân thấy rõ được sự ảnh hưởng trực tiếp của việc sinh đẻ nhiều và không có kế hoạch là nguyên nhân tác động xấu đến chất lượng cuộc sống.

Từ việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác DS-KHHGĐ, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ được khẳng định rõ nét, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nâng cao nhận thức và hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Thời gian qua, quận Ba Đình luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao về công tác Dân số, góp phần quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Nhiều năm liền quận Ba Đình được Thành phố xếp hoàn thành xuất sắc công tác DS-KHHGĐ. Quận ủy - HĐND - UBND trong 5 năm đã biểu dương, khen thưởng 458 lượt tập thể, 785 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, 186 cá nhân được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân số",… Và, tại hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị lần này đã có 18 đơn vị, tập thể, 55 cá nhân được biểu dương, khen thưởng của Ban Thường vụ Quận ủy. Hội nghị cũng đã nghe 3 tham luận của lãnh đạo UB MTTQ quận, Đảng ủy phường Điện Biện và cộng tác viên dân số phường Trúc Bạch, trong đó tập trung làm rõ những bất cập tồn tại và kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Đăng Long - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy - ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của quận Ba Đình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị và công tác DS-KHHGĐ trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới quận cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị (khóa IX), khắc phục những yếu kém, hạn chế tồn tại.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tường - Phó bí thư Quận ủy - phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo thành phố và nhấn mạnh trong thời gian tới cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách dân số của Đảng và Nhà nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách DS-KHHGĐ. Có hình thức khen thưởng những gia đình có nhiều thế hệ chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách DS-KHHGĐ. Kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Tăng cường đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ. Nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội quần chúng về công tác tuyên truyền thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, đưa công tác này thành nội dung quan trọng trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cơ quan, của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và mỗi đơn vị, từ đó thực hiện tốt mục tiêu "công tác dân số là một bộ phận trong chiến lược phát triển của đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của nước ta và là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người, của từng gia đình và toàn xã hội".

BTG