khối các phường ban ngành

Ba Đình triển khai Chương trình hành động “Năm kỷ cương hành chính 2017”
Ngày đăng 04/01/2017 | 10:21

Sáng 03/01, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Theo đó, UBND quận Ba Đình yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các phường quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị 26/CT-TTg và kế hoạch 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND TP đến từng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, nhất là việc tự kiểm tra của người đứng đầu đơn vị đối với việc tổ chức thực hiện chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tra. Gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với việc bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ. 

Đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, quy trình giải quyết TTHC của từng cơ quan, đơn vị đồng bộ, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp nhân sự phù hợp với vị trí việc làm nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thứ bậc hành chính, thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, không bỏ sót nhiệm vụ; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Thực hiện nghiêm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của nghề nghiệp, không được sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

 

Thu Uyên