khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2014- khối Giáo dục
Ngày đăng 08/08/2014 | 00:00

Trong 4 ngày từ 04/8 đến 07/8/2014, tại 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - đối tượng 4 (khối Giáo dục) năm 2014.

Trong 4 ngày từ 04/8 đến 07/8/2014, tại 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - đối tượng 4 (khối Giáo dục) năm 2014.

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - đối tượng 4 có 211 học viên là cán bộ, giáo viên các trường THPT, THCS và tiểu học đóng trên địa bàn Quận.

Tại đây, các học viên đã được các giáo sư, tiến sĩ của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Quốc phòng, An ninh phổ biến nội dung của 6 chuyên đề. Các chuyên đề là những nội dung liên quan đến chủ quyền biển đảo, quan điểm, đường lối của đảng và nhà nước ta đối với chủ quyền biển đảo; vấn đề phòng chống chiến lược " Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế xã hội trong tình hình mới; xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên trong cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh.

Sau 4 ngày học tập nghiêm túc, các học viên đã làm bài kiểm tra thu hoạch bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm, đạt yêu cầu với tỷ lệ 100%.