khối các phường ban ngành

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và UBND quận giai đoạn 2017 -2021
Ngày đăng 14/04/2017 | 10:33

Sáng 13/4, tại Trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy và UBND quận tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giai đoạn 2010 - 2016, Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy và UBND quận trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân thu được nhiều kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận hằng năm.

Ban Tuyên giáo đã phối hợp với UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố và quận về phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền các Chương trình và Chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIV; tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện “Năm cải cách hành chính”, “Năm trật tự văn minh đô thị”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,…Hệ thống tuyên giáo từ quận từ quận đến cơ sở đã chủ động, tích cực phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị chức năng trong việc giải quyết, xử lý các vấn đề bức xúc phát sinh trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, giải phóng mặt bằng,…nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn ngừa và hạn chế bức xúc của nhân dân.

Trong giai đoạn 2017 - 2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy và UBND quận Ba Đình tiếp tục phối hợp tuyên truyềncác chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận hằng năm, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị và trật tự đô thị, công tác cải cách hành chính, Năm kỷ cương hành chính gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng,…Thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và UBND quận giai đoạn 2017-2021 nhằm tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn quận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội của quận phát triển bền vững.

 

                                                                                                         BTG