khối các phường ban ngành

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”
Ngày đăng 08/05/2017 | 09:13

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, quận Ba Đình đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện“Năm kỷ cương hành chính”.Việc triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”nhằm chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền; Đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong làm việc.

Theo yêu cầu của UBND quận, Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận; gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; tránh phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Đồng thời phải đảm bảo các hoạt động có chiều sâu, nội dung thiết thực, mang lại kết quả rõ nét, tác dụng tích cực, trực tiếp tới quyền lợi của người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Các giải pháp cần được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ; đồng thời cần động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chínhsẽ được rà soát lại; kiểm tra, cập nhật, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có nội dung quy phạm pháp luật của UBND quận; kịp thời phát hiện các văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Thực hiện công khai đầy đủ thông tin đối với tất cả các TTHC, các bộ phận cấu thành TTHC, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp quận, cấp phường. Song song với đó, phát hiện các nội dung, quy định bất cập, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Đồng thời tổ chức niêm yết, tiếp nhận, giải quyết kịp thời và đầy đủ các TTHC mới khi được Thành phố công bố hoặc quy định trong văn bản QPPL có hiệu lực thi hành.

Xây dựng quy trình nội bộ, hoàn thiện quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, quy trình giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế theo phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ trách