khối các phường ban ngành

Huấn luyện Dân quân binh chủng năm 2017
Ngày đăng 26/05/2017 | 08:19

Sáng 23/5, Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức khai mạc huấn luyện cho 164 đồng chí Dân quân binh chủng chuyên ngành Công binh, Phòng hóa (Lớp 1) năm 2017.

Trong thời gian 12 ngày, lực lượng DQTV được tập trung quán triệt về tình hình nhiệm vụ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2017; đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; giữ vững biên giới quốc gia Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đồng thời, Ban CHQS quận huấn luyện điều lệnh đội ngũ; hướng dẫn kỹ thuật sử dụng súng bộ binh có đeo khí tài phòng hóa; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương và kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Đối với từng chuyên ngành, sẽ được tổ chức huấn luyện riêng theo đúng kế hoạch.

Hải Yến