khối các phường ban ngành

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
Ngày đăng 11/07/2017 | 18:34

Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 20-HD/BTG ngày 23/5/2017 “về tuyên truyền ngày thương binh liệt sỹ” trên địa bàn quận để thực hiện hướng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Nội dung tuyên truyền cần trú trọng: Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ; Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đấu tranh, phê phán những tiêu cực trong triển khai, thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống; Tuyên truyền phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ diễn ra ở các cấp.

Để thực hiện tốt Hướng dẫn kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ đặc thù của địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động trên địa bàn quận; hướng dẫn, chỉ đạo đài truyền thanh 14 phường có nội dung tuyên truyền kỷ niệm. Tham mưu, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn quận, góp phần tri ân và tôn vinh công lao to lớn của thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

                                       Phương Nhung-Ban Tuyên giáo Quận ủy