khối các phường ban ngành

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 18/07/2017 | 16:59

Ngày 17/7, tại trụ sở Quận ủy - HĐND – UBND quận, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt quận.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nội dung nghị quyết phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình.  Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị đã nghe đồng chí PGS - TS, Ngô Văn Thạo –Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Cũng tại hội nghị, Thường trực Quận ủy đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và Kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 05/7/2017 “Về việc xây dsựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”; Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức thực hiện Quyết định của Thành ủy.

Thông qua việc phổ biến, quán triệt giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt quận nắm vững các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các văn bản của Thành ủy, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

BTG