khối các phường ban ngành

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2017)
Ngày đăng 31/07/2017 | 11:18

Năm 1930, ngay sau khi Đảng ta ra đời, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã được thành lập. Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” của Ban Cổ động và Tuyên truyền được xuất bản. Tài liệu này đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa tranh đấu, hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng đã nổ ra. Vai trò, sức mạnh của công tác tuyên truyền của Đảng đi vào lịch sử cách mạng nước ta cùng với ngày 1/8/1930.

Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành công tác Tuyên giáo của Đảng.

Đây là dịp để cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa học, giáo dục… nó tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng với những yêu cầu ngày càng cao mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.

Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Đây cũng là dịp các cấp uỷ đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với ban tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy truyền thống ngành công tác Tuyên giáo của Đảng, các thế hệ cán bộ tuyên giáo trong toàn Đảng bộ quận Ba Đình đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng nhau viết nên những trang sử hào hùng và vinh quang. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã góp phần quan trọng làm cho văn hóa ngày càng thấm sâu và trở thành nền tảng tinh thần của đời sống xã hội.

Để tiếp tục phát huy truyền thồng ngành công tác tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới đội ngũ cán bộ tuyên giáo quận Ba Đình tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội,.. 

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo có quyền tự hào về những đóng góp thiết thực vào những thành công qua các thời kỳ cách mạng và sự nghiệp đổi mới đất nước. Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong thời kỳ đổi mới, với phương châm  “Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả", ngành Tuyên giáo từ quận tới cơ sở sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

   BTG