khối các phường ban ngành

Quận ủy Ba Đình sơ kết Nghị quyết 21 và Chỉ thị 20 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 15/08/2017 | 17:08

Ngày 15/8/2017, tại trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị.

Quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 21 và Chỉ thị 20 của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình xây dựng kế hoạch, ban hành hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đi vào chiều sâu; có nội dung, phương thức, cách làm cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Báo cáo đánh giá của Ban Thường vụ Quận ủy đã khẳng định với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tạo kết quả tốt trong phát triển, mở rộng diện bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng dần qua các năm. Đến hết năm 2016 đã có 95.774 người tham gia, tăng 8.881 người so với năm 2013 (tăng 10%). Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến hết năm 2016 có 721 người tham gia, tăng 227 người so với năm 2013 (tăng 46%). Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng tăng, đến hết năm 2016 có 91.781 người tham gia, tăng 17.400 người so với năm 2013 (tăng 28%) và chiếm khoảng 96% số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế thực hiện theo đúng lộ trình, đến nay toàn quận có 231.703 người tham gia, tỷ lệ bao phủ đạt khoảng 82,7% dân số,...

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị  được các TCCS Đảng trực thuộc, phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở thực hiện nghiêm túc. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cuộc sống vật chất và tinh thần của trẻ em cải thiện rõ rệt, nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ từng bước được đáp ứng, trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, chất lượng dạy và học được giữ vững,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Thuận- Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố đã biểu dương, ghi nhận những kết quả quận Ba Đình đã đạt được và chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ quận cần tập trung triển khai để tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy yêu cầu các TCCS Đảng trực thuộc, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21 và Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.

Đối với Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị, cần tăng cường thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận và cơ sở. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Giới thiệu và nhân rộng những mô hình hoặc cách làm sáng tạo, đã phát huy hiệu quả thực sự ở cơ sở,...

Tại hội nghị, đã có 5 tập thể, 5 cá nhân được Bảo hiểm xã hội Thành phố khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và 30 tập thể, 27 cá nhân được Ban Thường vụ Quận ủy biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 và Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị.

 

BTG