khối các phường ban ngành

Thường trực HĐND quận giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng 04/10/2017 | 16:58

Ngày 03/10, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Quận ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan chức năng, HĐND quận đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo luật định, tham gia các hoạt động chính trị của quận tiêu biểu như:

HĐND quận đã phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND quận đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận được triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội; các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết, được tập trung giám sát. Tăng cường giám sát, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2017 đã có 28/45 ý kiến, kiến nghị cử tri được xem xét, giải quyết, đạt tỷ lệ 62,2%, 17/45 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND quận đề nghị thành phố, các sở, ngành quan tâm, phối hợp để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần thúc đẩy giải quyết công việc của các cơ quan, giảm bớt những bức xúc của cử tri, thực hiện tốt nghị quyết HĐND và các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, HĐND quận đã thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp liên tịch giữa HĐND-UBND-UB.MTTQ quận tham gia tiếp các đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố về công tác quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường trên địa bàn quận.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2017, Thường trực HĐND quận sẽ chủ động giám sát để thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ thành phố giao, các chỉ tiêu kinh tế xã hội - ANQP, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp; tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ quận trong năm 2017, thống nhất nhiệm vụ năm 2018; tập trung giám sát việc triển khai Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND về kế hoạch quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp xen kẹt trên địa bàn quận năm 2015 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt công tác giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND quận theo quy định; xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND quận năm 2018; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Ban Kinh tế - Xã hội, Pháp chế, các tổ đại biểu HĐND và Thường trực HĐND các phường, từ đó phát huy tốt các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Phòng VHTT