khối các phường ban ngành

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Ngày đăng 31/01/2018 | 17:41

I- C ông tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo Nghị định 46/2016/ NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

-----------------------------

 

TT

Hành vi vi phạm

Mức xử phạt

 

Điều 12. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ .

1

Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, (trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 4, Điểm e Khoản 5 Điều này);

Cá nhân:

100.000đ đến 200.000đ

Tổ chức:

200.000đ đến 400.000đ

2

Điểm c, Khoản 2, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi: Bày, bán hàng hóa; để vật liệu xây dựng, (trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 4; Điểm d, Điểm e Khoản 5 Điều này;)

Điểm d, Khoản 2, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Đổ rác, xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, (trừ các hành vi vi phạm quy định tại:

 Điểm a, Điểm h Khoản 5 Điều này; Khoản 3, Khoản 4 Điều 20 Nghị định này).

Cá nhân:

300.000đ đến 400.000đ

Tổ chức:

600.000đ đến 800.000đ

3

Điểm a, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Sử dụng đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội;

Điểm đ, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

-  Chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi để xe, trông, giữ xe.

Cá nhân:

500.000đ đến 1.000.000đ

Tổ chức:

1.000.000đ đến

2.000.000đ

4

Điểm b, Khoản 4, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, (trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 5; Khoản 6; Điểm a Khoản 7 Điều này;)

Điểm c, Khoản 4, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe.

Cá nhân:

2.000.000đ đến 3.000.000đ

Tổ chức:

4.000.000đ đến 6.000.000đ

 

5

Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 20 tại Nghị định này.

Điểm g, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05m2 đến dưới 10m2 làm nơi trông, giữ xe;

Điểm h, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố;

Cá nhân:

4.000.000đ đến 6.000.000đ

Tổ chức:

8.000.000đ đến 12.000.000đ

 

6

Khoản 6, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10m2 đến dưới 20m2 làm nơi trông, giữ xe.

Cá nhân:

6.000.000đ đến 8.000.000đ

Tổ chức:

12.000.000đ đến 16.000.000đ

7

Điểm a, Khoản 7, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe;

*** Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. Buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn rác, vật tư, vật liệu, chất phế thải, hàng hóa, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra

Cá nhân:

10.000.000đ đến 15.000.000đ

Tổ chức:

20.000.000đ đến 30.000.000đ

II. C ông tác vệ sinh môi trường theo Nghị định 155/2016/ NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

TT

Hành vi vi phạm

Mức xử phạt

 

Điều 20. Vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường .

1

Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP

- Vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

 

5 00.000đ đến

1.0 00.000đ

 

2

Điểm b, Khoản 1, Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP

- Vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

1.0 00.000đ đến

3.0 00.000đ

 

3

Điểm c, Khoản 1, Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP

- Vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này;

3.0 00.000đ đến

5.0 00.000đ

 

4

Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP

- Vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

5.0 00.000đ đến

7.0 00.000đ

 

 

 

 

 *** Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

 

 

 

III. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo theo Nghị định 15 8 /201 3 / NĐ-CP ngày 1 2 tháng 11 năm 201 3 của Chính Phủ và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ.

TT

Hành vi vi phạm

Mức xử phạt

 

Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng

1

Khoản 1 Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Điều 2, khoản 42 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP

a) Người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

2

Điều 2, khoản 42 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP

b) Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

3

Điểm b, Khoản 2, Điều 51Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Điều 2, khoản 42 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP

b) Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 61, điểm a, khoản 2 Điều 63, Khoản 3 Điều 66 Nghị định này.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

 

4

Điều 61 Nghị định 16\58/2013/NĐ-CP

Khoản 49 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP

1.  Phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội

200.000 đồng  đến 500.000 đồng

5

Khoản 49 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP

3. Phạt người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

 

*** Biện pháp khắc phụ hậu quả

Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

 

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về biển hiệu

 

6

Điểm a Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 158 /2013/NĐ-CP

- Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quan trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ, điện thoại;

Điểm b Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 158 /2013/NĐ-CP

- Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng quy định, trừ trường hợp quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều này

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

7

Điểm a Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 158 /2013/NĐ-CP

- Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu;

Điểm b Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 158 /2013/NĐ-CP

- Không viết bằng tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu;

Điểm c Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 158 /2013/NĐ-CP

- Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu;

Điểm d Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 158 /2013/NĐ-CP

- Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu;

Điểm đ Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 158 /2013/NĐ-CP

- Kinh doanh mà không có biển hiệu;

Điểm e, g Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 158 /2013/NĐ-CP

- Quảng cáo hàng hóa lẫn với biển hiệu;

- Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu

10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

8

Điểm a, b, c Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 158 /2013/NĐ-CP

- Treo dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa;

- Treo dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng đến giao thông công cộng;

- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan.

*** Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại Khoản 1, các điểm a, b, c, d và g khoản 2, khoản 3 Điều này.

15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

       ( Kèm theo Thông báo số…………ngày ………tháng ……năm 2017 của UBND phường…………..)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

I- C ông tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo Nghị định 46/2016/ NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

-----------------------------

 

TT

Hành vi vi phạm

Mức xử phạt

 

Điều 11. Xử phạt các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ ; Điều 12. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

1

Điểm a Khoản 1, Điều 11, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP:

- Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông

Điểm b Khoản 1, Điều 11, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ; sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy.

Cá nhân:

100.000đ đến

200.000đ

Tổ chức:

200.000đ đến

400.000đ

 

Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, (trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 4, Điểm e Khoản 5 Điều này);

2

Điểm c, Khoản 2, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi: Bày, bán hàng hóa; để vật liệu xây dựng, (trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 4; Điểm d, Điểm e Khoản 5 Điều này;)

Điểm d, Khoản 2, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Đổ rác, xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, (trừ các hành vi vi phạm quy định tại:

 Điểm a, Điểm h Khoản 5 Điều này; Khoản 3, Khoản 4 Điều 20 Nghị định này).

Cá nhân:

300.000đ đến

400.000đ

Tổ chức:

600.000đ đến 800.000đ

3

Điểm a, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Sử dụng đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội;

Điểm b, Khoản 2, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ .

Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Điểm đ, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

-  Chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi để xe, trông, giữ xe.

Cá nhân:

500.000đ đến 1.000.000đ

Tổ chức:

1.000.000đ đến

2.000.000đ

 

4

Điểm a, Khoản 4, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, (trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 5, Điểm a Khoản 8 Điều này).

Điểm b, Khoản 4, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, (trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 5; Khoản 6; Điểm a Khoản 7 Điều này;)

Điểm c, Khoản 4, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe;

Cá nhân:

2.000.000đ đến 3.000.000đ

Tổ chức:

4.000.000đ đến 6.000.000đ

 

 

5

Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 20 tại Nghị định này.

Điểm b, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong: Hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ;

Điểm d, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác;

Điểm đ, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Dựng rạp, lều quán, công trình tạm thời khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, gầm cầu vượt;

Điểm e, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố;

Điểm g, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05m2 đến dưới 10m2 làm nơi trông, giữ xe;

Điểm h, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố;

Cá nhân:

4.000.000đ đến 6.000.000đ

Tổ chức:

8.000.000đ đến 12.000.000đ

 

6

Khoản 6, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10m2 đến dưới 20m2 làm nơi trông, giữ xe.

Cá nhân:

6.000.000đ đến 8.000.000đ

Tổ chức:

12.000.000đ đến 16.000.000đ

7

Điểm a, Khoản 7, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe;

Điểm b, Khoản 7, Điều 12, Nghị định 46/2016/ NĐ-CP

- Dựng biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản hoặc dựng biển quảng cáo trên phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ.

*** Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. Buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn rác, vật tư, vật liệu, chất phế thải, hàng hóa, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân:

10.000.000đ đến 15.000.000đ

Tổ chức:

20.000.000đ đến 30.000.000đ

Điều 13. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công, bảo trì công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

8

Điểm a, Khoản 1, Đi