khối các phường ban ngành

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018; triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày đăng 04/04/2018 | 09:45

Ngày 03/4, tại trụ sở Quận ủy - HĐND – UBND quận, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh”; triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự hội nghị có đội ngũ cán bộ chủ chốt quận và các đồng chí cấp ủy, cán bộ chủ chốt các đoàn thể và đảng viên tại 15 điểm trực tuyến trong toàn quận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Sáu- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy nhấn mạnh: việc học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng, là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đề nghị các đồng chí đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung do báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời thực hiện có hiệu quả các nội dung nghị quyết số 18, 19, 20 và 21 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

  Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung chủ yếu của chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Cũng tại hội nghị, các đồng Ủy viên Ban Thường ủy Quận ủy đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20, 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ quận.

BTG