khối các phường ban ngành

NỬA NHIỆM KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày đăng 05/04/2018 | 19:00

Sáng 05/4, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 12; sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các cấp chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội từ quận tới cơ sở tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra và các nhiệm vụ chính trị được giao hằng năm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và phương pháp quán triệt, học tập và xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy. Công tác phát triển Đảng luôn được Quận ủy quan tâm,đã kết nạp được 632 đảng viên, đạt 63,2% so với chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Công tác tổ chức cán bộ được đổi mới, trong đó công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đi vào nền nếp, đảm bảo khách quan, minh bạch.Đội ngũ cán bộ chủ chốt từ quận tới cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò vận động nhân dân đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân,...

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội hoàn thành kế hoạch hằng năm và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Kinh tế quận Ba Đình tiếp tục được phát triển, tổng thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều dự án đã được hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng. Bộ mặt đô thị trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hoá-xã hội được tổ chức sâu rộng và có hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường và nâng cao. Quận Ba Đình cũng đã thực hiện tốt chế độ chính sách với người có công, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt; công tác giáo dục, đào tạo, văn hoá, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tăng thêm niềm tin của Đảng và các cấp chính quyền,...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng-Ủy viên Trung ương Đảng,Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ quận Ba Đình cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Đảng bộ quận cần tiếp tụcđổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là trong việc tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời,Đảng bộ quận cần chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ quan điện tử, đồng thời đẩy nhanh việc triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn,... Bên cạnh đó, quận Ba Đình cần tiếp tục thực hiên nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp còn tồn tại trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU, Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu quận Ba Đình cần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tập trung giải quyết, xử lý triệt để, không để phát sinh vụ việc phức tạp trên địa bàn,...

Với tinh thần " Phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, xây dựng quận Ba Đình phát triển văn minh hiện đại”, trong những năm tới, Đảng bộ quận Ba Đình đoàn kết, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâmhoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đã đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

                                                                                                       BTG