khối các phường ban ngành

Ba Đình: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền năm 2018
Ngày đăng 29/05/2018 | 17:04

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, ngay từ đầu năm 2018 UBND quận Ba Đình đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/01/2018 về thực hiện công tác dân vận chính quyền. Mục đích của kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quận về vai trò, vị trí của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền.

Việc triển khai công tác dân vận chính quyền nhằm đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; cải tiến phương pháp làm việc theo hướng “Gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân”; gắn với việc thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân; Tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa các cấp với Ban Dân vận Quận ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, khối Dân vận về thực hiện công tác dân vận.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch, UBND quận cũng đã đề ra các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện trong năm 2018, đó là: 100% các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch công tác Dân vận chính quyền năm 2018; 100% các phường ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền; 100% các phường đăng ký mô hình dân vận khéo; phấn đấu 40%-50% các cơ quan chuyên môn đăng ký mô hình dân vận khéo.

Bên cạnh đó, UBND quận sẽ tập trung thực hiện các nội dung đó là: Chú trọng công tác chỉ đạo gắn với việc triển khai sâu rộng kết luận số 114-KL/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước chính quyền các cấp trong tình hình mới”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền, rà soát các văn bản phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; gắn thực hiện công tác dân vận với việc đẩy mạnh công tác CCHC; nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận, giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Sau đây là danh sách Mô hình dân vận khéo năm 2018

Phòng Nội Vụ