khối các phường ban ngành

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Ngày đăng 23/11/2018 | 17:48

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, ngày 23/11/2018, tại trụ sở Quận ủy - HĐND – UBND quận, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

 

Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước  năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đảng bộ quận có 16 điểm cầu học tập trực tuyến Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII với hơn 3.000 đồng chí cán bộ chủ chốt quận, phường và cán bộ, đảng viên một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham dự.

Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng giúp các cấp ủy đảng trực thuộc chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng. Qua đó, để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

                                                                                                     BTG