khối các phường ban ngành

Kỳ họp thứ 15 BCH Đảng bộ quận thành công tốt đẹp
Ngày đăng 03/12/2018 | 21:22

Ngày 03/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXV) tổ chức hội nghị lần thứ 15 để thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận năm 2019,…

Năm 2018, mặc dù khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố cùng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất được giao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; duy trì sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV; sơ, tổng kết gần 30 nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành phố (có 9 chỉ thị, nghị quyết của Trung ương tổ chức hội nghị) đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng, đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận và công tác tổ chức các hội nghị bằng hình thức trực tuyến (tổ chức 06 hội nghị giao ban trực tuyến thành phố với quận, 04 hội nghị giao ban trực tuyến quận với cơ sở; 04 hội nghị học tập, quán triệt trực tuyến gắn với học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2018 và NQTW4 khóa XII). Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đồng bộ, theo đúng quy định. Công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh, tập trung giám sát vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Công tác dân vận và công tác văn phòng cấp ủy được tăng cường, đi vào nền nếp. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân hoạt động tích cực, có hiệu quả và phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của quận.

Năm 2018, các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội của quận được giữ vững, ổn định và phát triển, hoàn thành 27 chỉ tiêu trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao. Tổng thu ngân sách ước đạt 106,7% dự toán; chi ngân sách ước đạt 108,6% dự toán Thành phố giao và 78,3% dự toán quận. An sinh xã hội được đảm bảo; tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc công tác giảm nghèo trên địa bàn quận (435 hộ, đạt 196,8% chỉ tiêu quận giao). Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và phát huy. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính được nâng cao. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường được chú trọng; qua đó thực hiện 39 dự án với hơn 3.810 trường hợp thuộc diện GPMB; di dời các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D đảm bảo tiến độ; duy trì 4 tuyến phố và xây dựng tuyến phố Hoàng Hoa thám là tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị. Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm công tác ”Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2019 của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân. Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, 15 chỉ tiêu, 2 khâu đột phát và 05 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đề ra. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận nhân dân quan tâm theo Chỉ thị 15, Nghị quyết 15 của Thành ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc sơ kết, tổng kết, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố, quận gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả NQTW4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019,…

Cũng trong chương trình làm việc của hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thông qua Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu KTXH theo Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết 23 của HĐND quận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo Nghị quyết 09 của HĐND quận. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2019. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KTXH, ANQP năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

BTG