khối các phường ban ngành

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12/02/2019 | 09:00

Nói đến di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta không thể không nói đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện, nó vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai, đặc biệt là quan hệ với các Đảng cộng sản, các nước xã hội chủ nghĩa.

Di chúc thể hiện cô đọng và sâu sắc những tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Người đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta những việc to lớn, hệ trọng, cần làm sau khi đất nước thống nhất. 

Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 11/12/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc “tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019”, ngày 07/01/2019, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình ban hành Kế hoạch số 124-KH/ QU tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019). Theo đó yêu cầu các TCCS Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở Kế hoạch của quận xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân quận trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.

Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức hoạt động với quy mô, hình thức phù hợp như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận nhằm ôn lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định những thành tựu nổi bật, những bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc gắn với kiểm điểm thực hiện Di chúc, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng,…Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, tọa đàm, chiếu phim tài liệu, triển lãm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật,… với chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người trước lúc đi xa.

Ban Tuyên giáo