khối các phường ban ngành

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
Ngày đăng 15/03/2019 | 16:26

Căn cứ Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 26/6/2018 của Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội”, ngày 30/11/2018, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Quyết định số 2122-QĐ/QU về việc điều động, phân công cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Ngọc Sáu- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Ba Đình kể từ ngày 01/12/2018.  

Việc nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận là chủ trương được thực hiện nhằm hiện thực hóa việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theoNghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.Đồng thời, đây cũng là cách để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Quận ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Quận ủy