khối các phường ban ngành

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận
Ngày đăng 06/05/2019 | 15:41

Thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của ban Bí thư TW, Quyết định 401/QĐ TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng CSXH quận Ba Đình đã làm tốt công tác tham mưu Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình quan tâm chuyển nguồn vốn ngân sách quận sang Ngân hàng CSXH quận để cho vay ưu đãi trên địa bàn.

 

Trong quý 1/2019, tổng số nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân sách quận đạt 24,1 tỷ đồng, tăng 5,1 tỷ đồng so với năm 2018. Bằng nguồn vốn này, Ngân hàng đã giúp 572 hộ gia đình thuộc 14 phường trên địa bàn được vay vốn với mức vay bình quân 40 triệu đồng/hộ gia đình.

Bên cạnh đó, xác định rõ tăng trưởng đi đôi với an toàn, hiệu quả, Ngân hàng CSXH quận đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, luôn duy trì là đơn vị không có nợ quá hạn; Duy trì thực hiện có hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận.

Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho vay qua Ngân hàng CSXH là kênh dẫn vốn quan trọng đến các hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Thông qua các chương trình cho vay từ Ngân hàng CSXH quận đã giúp các hộ gia đình mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ giúp họ tăng thu nhập, nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn quận.

Ngân hàng chính sách xã hội