khối phường

Phường Nguyễn Trung Trực đón nhận danh hiệu tập thể có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ngày đăng 20/05/2009 | 00:00

Vừa qua, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) vinh dự được Ban Chỉ đạo thành phố biểu dương, khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện cuộc vận động.

Vừa qua, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) vinh dự được Ban Chỉ đạo thành phố biểu dương, khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện cuộc vận động.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một chủ trương lớn, vừa mang tính thực tiễn cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn hai năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động một cách nghiêm túc, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Những kết quả bước đầu đạt được trong cuộc vận động đã trở thành dấu ấn tốt đẹp trong suy nghĩ, hành động và đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức và đông đảo nhân dân trong quận. Việc gắn cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với cuộc vận "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị, có ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận.

Vừa qua, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) vinh dự được Ban Chỉ đạo thành phố biểu dương, khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện cuộc vận động.