khối phường

Kim Mã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4
Ngày đăng 20/07/2017 | 16:44

Từ ngày 17 - 20/7, UBND - Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh phường Kim Mã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 90 đồng chí cán bộ công chức, đảng viên, tổ trưởng, tổ phó dân phố, đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ đội trưởng dân quân, chi hội trưởng các đoàn thể.

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được quán triệt 7 chuyên đề sát thực với tình hình địa phương như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển KTXH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật QPAN; Luật nghĩa vụ Quân sự; Luật giáo dục quốc phòng an ninh; luật Dân quân tự vệ; pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua lớp học giúp cán bộ, đảng viên, hội viên nắm vững những nội dung cơ bản về quan điểm đường lối của Đảng đối với công tác quốc phòng an ninh. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2017.

 

 

Nguyễn Thị Vượng- Chủ tịch UBND phường