khối phường

Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016
Ngày đăng 09/04/2016 | 15:07

Sáng ngày 08/4, UBND phường Ngọc Hà tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở năm 2016.

Tại hội nghị, các đại biểu đã kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của hội nghị đại biểu nhân dân năm 2015, trong đó tập trung các nội dung xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn hóa người Hà Nội thanh lịch – văn minh. Năm 2015, toàn  phường có  91% hộ  gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 76% tổ dân phố  đạt danh  hiệu "Tổ dân phố văn hóa", 8/10 địa bàn dân cư đạt danh hiệu tiên tiến, 1địa bàn dân cư đạt xuất sắc.

Tiếp đó, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016. Với mục tiêu phát huy dân chủ trong nhân dân trong việc xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch – văn minh, hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016: tiếp tục phát huy dân chủ, công khai trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai việc xây dựng đời sống văn hóa từ phường tới địa bàn dân cư, tổ dân phố và các hộ gia đình; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến Nghị quyết về xây dựng đời sống văn hóa tới cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách cụ thể, thiết thực tạo động lực trong việc xây dựng phường Ngọc Hà ngày càng phát triển văn minh – giàu đẹp.

Ban VHTT phường