Lịch công tác

Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 01 năm 2019
Ngày đăng 04/01/2019 | 15:02  | View count: 1388

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND quận về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình; Phiếu đăng ký về việc Lịch tiếp công dân quý I/2019 của Tổ Đại biểu HĐND Thành phố;

UBND quận Ba Đình Thông báo lịch Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình – Tầng 1 Tòa nhà số 25 phố Liễu Giai, tháng 01/2019, cụ thể như sau:

TUẦN

LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

Tuần 1

HĐND quận phân công một trong các ông, bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Công Thành- Chủ tịch HĐND quận;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó chủ tịch TT HĐND;

- Bà Nguyễn Thị Minh Hồng- Phó chủ tịch HĐND.

HĐND quận

Ngày 03/01/2019

(thứ năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h00

Tuần 2

UBND quận phân công một trong các ông có tên dưới đây:

- Ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận;

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận;

- Ông Tạ Nam Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ngày 10/01/2019

(thứ năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 16h30

Tuần 3

- Ông Trần Việt Anh - Đại biểu HĐND Thành phố.

Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày 15/01/2019

(thứ ba)

Sáng từ 8h30 đến 11h00

Tuần 4

UBND quận phân công một trong các ông có tên dưới đây:

- Ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận;

- Ông Tạ Nam Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận;

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận;

Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ngày 24/01/2019

(thứ năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 16h30

* Căn cứ lịch công tác tuần của UBND Thành phố, HĐND-UBND quận Ba Đình sẽ phân công cụ thể Lãnh đạo tiếp công dân theo lịch trên.