Lịch công tác

­­­­­­­THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình tháng 3 năm 2019
Ngày đăng 05/03/2019 | 11:36  | View count: 2322

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND quận về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình; Phiếu đăng ký về việc Lịch tiếp công dân quý I/2019 của Tổ Đại biểu HĐND Thành phố;

UBND quận Ba Đình Thông báo lịch Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ba Đình – Tầng 1 Tòa nhà số 25 phố Liễu Giai, tháng 01/2019, cụ thể như sau:

TUẦN

LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

Tuần 1

HĐND quận phân công một trong các ông, bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Công Thành- Chủ tịch HĐND quận;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó chủ tịch TT HĐND;

- Bà Nguyễn Thị Minh Hồng- Phó chủ tịch HĐND.

HĐND quận

Ngày 07/3/2019

(thứ năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h00

Tuần 2

UBND quận phân công một trong các ông có tên dưới đây:

- Ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận;

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận;

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận;

- Ông Tạ Nam Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ngày 14/3/2019

(thứ năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 16h30

Tuần 3

- Ông Hoàng Minh Dũng Tiến - Đại biểu HĐND Thành phố.

Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày 19/3/2019

(thứ ba)

Sáng từ 8h30 đến 11h00

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phân công một trong các ông có tên dưới đây:

- Nguyễn Phú Quốc- Chủ nhiệm UBKT Quận ủy;

- Ngô Minh Tuấn- Phó Chủ nhiệm TT UBKT Quận ủy.

- Trần Duy Hưng- Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy;

Chủ nhiệm UBKT

Ngày 21/3/2019

(thứ năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h30

Tuần 4

UBND quận phân công một trong các ông có tên dưới đây:

- Ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận;

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận;

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận;

- Ông Tạ Nam Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ngày 24/3/2019

(thứ năm)

Sáng từ 8h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 16h30

* Căn cứ lịch công tác tuần của UBND Thành phố, HĐND và UBND quận Ba Đình sẽ phân công cụ thể Lãnh đạo tiếp công dân theo lịch trên.

* Số điện thoại liên hệ:

- Ông Hoàng Minh Dũng Tiến- Đại biểu HĐND Thành phố          - Điện thoại: 0913.122.186

- Ông Nguyễn Công Thành - Chủ tịch HĐND quận                        - Điện thoại: 0912.419.174

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó chủ tịch TT HĐND                 - Điện thoại: 0913.003.844

- Bà Nguyễn Thị Minh Hồng- Phó chủ tịch HĐND                        - Điện thoại: 0983.261.298

- Ông Đỗ Viết Bình- Chủ tịch UBND quận                                     - Điện thoại: 0913.236.665

- Ông Nguyễn Quang Trung- Phó Chủ tịch UBND quận    - Điện thoại: 0946.045.885

- Ông Nguyễn Trung Dũng- Phó Chủ tịch UBND quận      - Điện thoại: 0913.203.806

- Ông Tạ Nam Chiến- Phó Chủ tịch UBND quận                - Điện thoại: 0913.207.202

- Ông Nguyễn Phú Quốc- Chủ nhiệm UBKT Quận ủy                   - Điện thoại: 0913.283.565

- Ông Ngô Minh Tuấn- Phó Chủ nhiệm TT UBKT Quận ủy           - Điện thoại: 0983.606.113

- Ông Trần Duy Hưng- Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy     - Điện thoại: 0903.297.020