Mặt trận tổ quốc

Kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 25/09/2019 | 16:07

Từ ngày 18-20/9/2019, Đại hội đại biểu toàn quôc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu chính thức và khách mời, được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và phiên bế mạc trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam. Tại phiên khai mạc, đồng chí Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Tại phiên bế mạc, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện:

1. Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII với tiêu đề “Phát huy sức mạnh đại doàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

3. Thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung gồm: Lời mở đầu, 8 chương, 37 điều (tăng 1 điều và sửa đổi, bổ sung nội dung tại 25 điều).

4. Lời kêu gọi và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đã có 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu gửi tới Đại hội; có 107 ý kiến phát biểu tại Đại hội trong đó có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 05 trung tâm thảo luận.

Đại hội đã xác định 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019-2024, đó là:

- Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Chương trình 2: Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

- Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

- Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng giai đoạn mới.

Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm 385 vị, tại Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị (còn khuyết 11 vị sẽ tiếp tục kiện toàn khi có nhân sự đủ điều kiện). Tại hội nghị lần thứ nhất, đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch khóa IX gồm 62 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 06 đồng chí (tái cử) và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm 06 vị (4 tái cử và 2 bổ sung mới).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

 

                                                                      C.Q.H – MTTQ Ba Đình