Mặt trận tổ quốc

Mặt trận tổ quốc triển khai chương trình công tác năm 2020
Ngày đăng 14/02/2020 | 08:32

Ngày 13/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020, ký giao ước thi đua với UB MTTQ Việt Nam 14 phường.

Trên cơ sở chủ đề công tác năm của Thành phố "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp"; chủ đề công tác năm của MTTQ thành phố “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”; tiếp tục thực hiện phương châm của quận: “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”; Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; chương trình công tác, các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2020 với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể là:

- Hoàn thành xuất sắc Chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

- Là đơn vị được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố khen thưởng trong số 10 đơn vị khối các quận, huyện.

- Chi bộ cơ quan UB MTTQ quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc quận đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020.

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc 14 phường hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, trước sự chứng kiến của lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ quận, 14 đồng chí Chủ tịch UBMTTQ phường đã cùng ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có những công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                           C. Q.H – MTTQ Ba Đình