nghị quyết hđnd

Nghị quyết của kỳ họp thứ 10, HĐND quận khóa XVIII ngày 18-19/6/2014

Ngày đăng 24/06/2014 | 12:00 AM
Trong 02 ngày 18-19/6/2014, HĐND quận Ba Đình tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XVIII . Sau khi thảo luận tại tổ về các báo cáo của HĐND - UBND quận, Viện kiểm sát nhân...

Nghị quyết: Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Ba Đình

Ngày đăng 30/05/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2014

Ngày đăng 02/01/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2014

Ngày đăng 02/01/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- ...

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Ngày đăng 02/01/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH ---------- Số: 22 /2013/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QU ẬN BA ĐÌ NH Số 16 /2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND quận khóa XVIII

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QU ẬN BA ĐÌ NH Số 12/2013/NQ - HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế – Xã hội Hội động nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Q UẬN BA ĐÌN H Số 14/2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Q UẬN BA ĐÌN H Số 18 /2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH Số 15/2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Q UẬN BA ĐÌN H Số 13/2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QU ẬN BA ĐÌ NH Số 17 /2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp giai đoạn 2013 - 2016

Ngày đăng 04/07/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH Số: 06 /2013/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu.

Ngày đăng 28/06/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH Số 07/2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...