quản lý đô thị

Ý kiến của UBND Thành phố về việc sử dụng 9 căn hộ tại nhà 9B khu đô thị mới Đại Kim-Định Công để bố trị tạm cư các hộ gia đình phải di dời khỏi nhà nguy hiểm C7 Giảng Võ, quận Ba Đình
Ngày đăng 05/03/2009 | 00:00

UBND Thành phố nhận được văn bản số 22/2009/CV-UBND ngày 13/1/2009 của UBND quận Ba Đình báo cáo triển khai thực hiện công tác di dời các hộ gia đình ra khỏi nhà nguy hiểm C7 Giảng Võ, công văn số 451/SXD-PTN ngày 19/1/2009 của Sở Xây dựng báo cáo và đề nghị chấp thuận nguyên tắc việc sử dụng 9 căn hộ nhà 9B khu đô thị mới Đại Kim-Định Công để bố trí tạm cư cho các hộ gia đình còn lại phải di dời ra khoi nhà chung cư nguy hiểm C7 Giảng Võ quận Ba Đình.

UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1.Chấp thuận đề nghị của UBND quận Ba Đình và của Sở Xây dựng tại các công văn nói trên; cho phép sử dụng 9 căn hộ nhà 9B khu đô thị mới Đại Kim-Định Công để bố trí tạm cư cho các hộ gia đình còn lại phải di dời ra khỏi nhà chung cư nguy hiểm C7 Giảng Võ, quận Ba Đình.

2.Công ty cổ phần tư vấn Handic-Đầu tư phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm làm việc cụ thể với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và cá sở, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu tại văn bản số 451/SXD-PTN ngày 19/1/2009 của Sở Xây dựng và tiến nhạn sử dụng 9 căn hộ nhà 9B khu đô thị mới Đại Kim-Định Công để bố trí tạm cư cho các hộ gia đình còn lại phải di dời ra khỏi nhà chung cư nguy hiểm C7 Giảng Võ quận Ba Đình, bảo đảm các điều kiện ổn định cuộc sống của các hộ gia đình tới tạm cư.

3.Giao UBND quận Ba Đình và các sở: Xây dựng, Tài chính, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng di dời các hộ gia đình ra khỏi nhà nguy hiểm khu tập thể C7 Giảng Võ và Công ty cổ phần tư vấn Handic-Đầu tư phát triển nhà Hà Nội khẩn trương thực hiện việc di dời các hộ gia đình còn lại ra khỏi nhà nguy hiểm C7 Giảng Võ theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố

PCT UBND Thành phố-Nguyễn Văn Khôi (Đã ký)