quản lý đô thị

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Ngày đăng 05/03/2009 | 00:00

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1404/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại công văn số 3132/XD ngày 30 tháng 6 năm 2008 về phương án chủ đầu tư, quản lý Dự án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc và ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1109/BXD-HĐXD ngày 11 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc nêu tại văn bản số 181/CP-KG ngày 21 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ từ Đại học Quốc gia Hà Nội sang cho Bộ Xây dựng.

Điều 2.

a) Giao Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp, tổ chức thực hiện việc bàn giao chủ đầu tư xây dựng dự án nêu trên trong thời hạn không quá 45 ngày theo đúng quy định hiện hành.

b) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội để xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác bàn giao chủ đầu tư theo Quyết định này.

c) Bộ Xây dựng thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội về phương thức phối hợp chỉ đạo thực hiện Dự án, việc thành lập Ban Quản lý dự án và các vấn đề liên quan để bảo đảm việc triển khai Dự án đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ Xây dựng chủ trì cùng Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- BQL KKTCKQT Bờ Y;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Đại học Quốc gia Hà Nội;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân