quản lý đô thị

Công khai danh mục, kế hoạch tiến độ thực hiện 12 dự án đầu tư xây dựng công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
Ngày đăng 07/05/2009 | 00:00

Thực hiện Nghị quyết của HĐND quận, Ngày 28/4/2009, UBND quận Ba đình đã ban hành công văn số 364/UBND-TCKH về công khai danh mục, kế hoạch tiến độ thực hiện 12 dự án

Thực hiện Nghị quyết của HĐND quận, Ngày 28/4/2009, UBND quận Ba đình đã ban hành công văn số 364/UBND-TCKH về công khai danh mục, kế hoạch tiến độ thực hiện 12 dự án

Thực hiện Nghị quyết của HĐND quận, Ngày 28/4/2009, UBND quận Ba đình đã ban hành công văn số 364/UBND-TCKH về công khai danh mục, kế hoạch tiến độ thực hiện 12 dự án đầu tư xây dựng công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cụ thể như sau:

I. Danh mục, tiến độ thực hiện dự án

A.Dự án chào mừng cấp Thành phố

1.Đền Voi phục:

- Kết quả thẩm định TKKT - TDT: Ngày 5/5/2009

- QĐ phê duyệt dự án (hoặc BC KTKT): Ngày 15/5/2009

- QĐ phê duyệt KH đấu thầu:

- QĐ phê duyệt hồ sơ MT (hoặc hồ sơ YC): Ngày 25/5/2009

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 25/6/2009

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 27-29/6/2009

- Dự kiến hoàn thành: Quý I/2010

2. Đền Quán Thánh

- QĐ phê duyệt dự án (hoặc BC KTKT): Ngày 21/4/2009

- QĐ phê duyệt hồ sơ MT (hoặc hồ sơ YC): Ngày 6/5/2009

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 11/6/2009

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 13-15/6/2009

- Dự kiến hoàn thành: Quý I/2010

B.Dự án chào mừng cấp quận

3. Trụ sở Đảng uỷ, HĐND-UBND phường Liễu Giai:

- QĐ phê duyệt KH đấu thầu: Ngày 15/5/2009

- QĐ phê duyệt hồ sơ MT (hoặc hồ sơ YC): Ngày 29/5/2009

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 17/7/2009

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 20-22/7/2009

- Dự kiến hoàn thành: Quý I/2010 (Đang GPMB)

4. Đường nối Văn Cao - Đốc Ngữ

- QĐ phê duyệt KH đấu thầu: Ngày 25/5/2009

- QĐ phê duyệt hồ sơ MT (hoặc hồ sơ YC): Ngày 15/6/2009

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 3/8/2009

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 20-25/8/2009

- Dự kiến hoàn thành: Quý II/2010 (Đang GPMB)

5. Chùa Hoè Nhai

- QĐ phê duyệt dự án (hoặc BC KTKT): Ngày 7/5/2009

- QĐ phê duyệt hồ sơ MT (hoặc hồ sơ YC): Ngày 22/5/2009

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 18/6/2009

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 20-22/6/2009

- Dự kiến hoàn thành: Quý I/2010

6. Đền Liễu Giai

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 01/10/2008

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 01/11/2008

- Dự kiến hoàn thành: Quý IV/2009 (Đang thi công)

7. Trụ sở Trạm y tế phường Liễu Giai

- QĐ phê duyệt KH đấu thầu: Ngày 29/4/2009

- QĐ phê duyệt hồ sơ MT (hoặc hồ sơ YC): Ngày 20/5/2009

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 25/6/2009

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 27-29/6/2009

- Dự kiến hoàn thành: Quý I/2010 (Đang GPMB)

8. Trụ sở Công an phường Liễu Giai

- QĐ phê duyệt KH đấu thầu: Ngày 23/4/2009

- QĐ phê duyệt hồ sơ MT (hoặc hồ sơ YC): Ngày 15/5/2009

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 22/6/2009

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 27-29/6/2009

- Dự kiến hoàn thành: Quý I/2010 (Đang GPMB)

9. Trụ sở Đảng uỷ, HĐND-UBND phường Trúc Bạch

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 01/8/2008

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 01/10/2008

- Dự kiến hoàn thành: Tháng 10/2009 (Đang thi công)

10. Trụ sở Trạm y tế P. Trúc Bạch

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 01/9/2008

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 01/10/2008

- Dự kiến hoàn thành: Tháng 10/2009 (Đang thi công)

11. Trường MN Hoa Mai

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 01/12/2008

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 01/1/2009

- Dự kiến hoàn thành: Tháng 11/2009 (Đang thi công)

12. Trường MN 1.6

- Kết quả thẩm định TKKT - TDT: Ngày 7/5/2009

- QĐ phê duyệt dự án (hoặc BC KTKT): Ngày 25/5/2009

- QĐ phê duyệt KH đấu thầu: Ngày 8/6/2009

- QĐ phê duyệt hồ sơ MT (hoặc hồ sơ YC): Ngày 22/6/2009

- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 14/8/2009

- Dự kiến tổ chức thi công: Ngày 17-20/8/2009

- Dự kiến hoàn thành: Tháng 8/2010

II. Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị liên quan

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Hướng dẫn, tổ chức thẩm định các hồ sơ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quy định của pháp luật.

- Đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện dự án, kịp thời báo cáo UBND quận tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (khi dự án không đảm bảo theo kế hoạch tiến độ đề ra).

2. Phòng Quản lý đô thị

- Hướng dẫn, tổ chức thẩm định các hồ sơ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quy định của pháp luật.

- Tham mưu kịp thời với UBND quận xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh liên quan đến quy hoạch xây dựng, thiết kế và chất lượng công trình... (nếu có), phấn đấu không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiến độ đề ra.

3. Phòng Tài nguyên môi trường

Hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban quản lý dự án về các điểm đất thực hiện dự án. Tham mưu kịp thời với UBND quận xử lý các vướng mắc liên quan trong lĩnh vực đất đai.

4. Ban quản lý dự án

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, UBND các phường và đơn vị quản lý, sử dụng công trình để tổ chức lập và thực hiện dự án đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ UBND quận công khai quy định tại mục 1.

- Chỉ đạo sát sao các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công và tổ chức thi công công trình đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

- Bố trí cán bộ chuyên môn có năng lực, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức để theo dõi, giám sát thực hiện dự án; kịp thời báo cáo UBND quận những vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết, đẩy nhanh tiến độ công trình.

5. Phòng Văn hoá và Thông tin:

Tham mưu với UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các di tích, đảm bảo việc tu bổ các di tích tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước và của ngành văn hoá.

6. UBND các phường và đơn vị quản lý, sử dụng công trình

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công công trình; kịp thời có ý kiến đóng góp mang tính xây dựng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

- UBND các phường phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ phường thực hiện giám sát của cộng đồng theo quy định.

UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề nghị các cơ quan đoàn thể chính trị quận và phường giám sát tiến độ thực hiện và có ý kiến góp ý với mục tiêu hoàn thành thắng lợi kế hoạch tiến độ thực hiện 12 dự án đầu tư xây dựng công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội./.