quản lý đô thị

Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã, địa điểm phường Điện Biên và Kim Mã
Ngày đăng 30/09/2011 | 00:00

UBND QUẬN BA ĐÌNH

­­­­­­

Số: 150 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Đình, ngày 29 tháng 9 năm 2011

­­­­

THÔNG BÁO

Về việc thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

Dự án: Xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã

Địa điểm: phường Điện Biên và phường Kim Mã

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2007 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội: số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội; số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Căn cứ văn bản số 2553/UBND-TNMT ngày 08/4/2011 về việc chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong việc lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND thành phố;

- Căn cứ các Quyết định số 8950/QĐ-UB ngày 26/12/2002 và Quyết định số 4859/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã;

- Căn cứ bản đồ chỉ giới tuyến đường Cầu Giấy - Kim Mã - Hùng Vương tỉ lệ 1/500 do Viện thiết kế quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập ngày 14/4/1992 và đã được Công ty Khảo sát và Đo đạc cắm mốc năm 1995; quy hoạch chi tiết phần kiến trúc hai bên trục đường Cầu Giấy - Kim Mã - Hùng Vương tỉ lệ 1/500 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2642/QĐ-UB ngày 04/7/1998;

- Căn cứ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội lập tháng 6/2008;

- Căn cứ văn bản số 340/QHKT-HTKT ngày 15/9/2008 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về chỉ giới quy hoạch đường Trần Phú - Kim Mã;

- Căn cứ các văn bản của UBND thành phố Hà Nội: số 1693/UBND-GT ngày 11/3/2011 về việc triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm từng bước giải quyết vấn đề giao thông trên địa bàn Thành phố; số 3348/UBND-TH ngày 09/5/2011 về việc triển khai xây dựng các công trình giao thông quan trọng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Căn cứ văn bản số 6775/SXD-PTN ngày 21/9/2011 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc trình UBND thành phố chấp thuận nguyên tắc bố trí quỹ nhà tái định cư tại các nhà: N4AB, N4CD khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính và nhà N07 khu 5,3 ha phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án: Dự án xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã, Dự án xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc và Dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, quận Ba Đình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình tại văn bản số: 122 /BC-TNMT ngày 29 tháng 9 năm 2011,

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH THÔNG BÁO:

1/ Công bố về việc thu hồi đất:

- Diện tích đất thu hồi: 11.750,78m2 mà các hộ dân và tổ chức đang quản lý thuộc địa phận phường Điện Biên và phường Kim Mã để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã.

- Dự kiến về tái định cư: Tại nhà N4AB, N4CD khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính và nhà N07 khu 5,3 ha phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ quý IV năm 2011.

2/ UBND quận Ba Đình yêu cầu:

- UBND phường Điện Biên, UBND phường Kim Mã có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án Giao thông Đô thị (thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) thông báo trên các phương tiện thông tin, đến các tổ chức, cơ quan và các hộ dân nằm trong chỉ giới thu hồi đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường thông báo này; có biện pháp quản lý, ngăn chặn mọi hành vi chuyển đổi mục đích cũng như chuyển nhượng, chuyển đổi chủ sử dụng đất, xây dựng công trình hoặc thay đổi quy mô công trình trên phạm vi dự án.

- Ban Quản lý dự án Giao thông Đô thị - đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ và phối hợp với UBND phường Điện Biên, UBND phường Kim Mã và các đơn vị có liên quan công bố công khai quy hoạch chi tiết trục đường Cầu Giấy - Kim Mã - Hùng Vương tỉ lệ 1/500 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2642/QĐ-UB ngày 04/7/1998 để tiến hành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội khi đủ điều kiện pháp lý.

- Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý dự án Giao thông Đô thị triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để biết thêm chi tiết liên quan đến chủ trương thu hồi đất đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND phường Điện Biên, UBND phường Kim Mã và Ban Quản lý dự án Giao thông Đô thị để được hướng dẫn và giải thích.

Nơi nhận:

- TT QU-HĐND Quận;

- Đ/c CT UBND Quận

- UBND phường Kim Mã

- UBND phường Điện Biên;

- Các phòng QLĐT, TCKH, TNMT;

- Ban bồi thường GPMB Quận;

- Ban QLDA GTĐT – Sở GTVT;

- Tập thể, cá nhân có liên quan;

- Lưu: VT, TNMT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Thế Công