quản lý đô thị

Quyết định giao Ban Quản lý dự án quận lập đề xuất dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà văn hoá quận Ba Đình tại cạnh Cung thể thao Quần Ngựa
Ngày đăng 18/11/2011 | 00:00

Căn cứ công văn số 8469/UBND-KH&ĐT ngày 05/10/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư xây dựng Nhà văn hoá quận Ba Đình và Quyết định số 227/QĐ-UB ngày 18/3/2002 của UBND quận Ba Đình về việc giao Ban QLDA Ba Đình làm chủ đầu tư lập và thực hiện dự án xây dựng nhà văn hoá quận Ba Đình tại cụm 9 - phường Ngọc Hà. Xét đề nghị của Ban QLDA và Trưởng phòng TC-KH quận

UBND quận Ba Đình quyết định giao Ban QLDA quận lập đề xuất dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà văn hoá quận Ba Đình cạnh Cung thể thao Quần Ngựa (vị trí trước đây dự kiến xây dựng Trung tâm TDTT quận) bằng vốn ngân sách quận.

Ban QLDA quận có trách nhiệm: lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà văn hoá quận Ba Đình theo đúng quy định của Nhà nước, Thành phố và quận đã ban hành; tham mưu cho UBND quận làm việc thống nhất với các Sở, ngành của Thành phố; được phép quyết toán đối với những công việc đã thực hiện theo quyết định số 227/QĐ-UB ngày 18/03/2002. Chủ động liên hệ, phối hợp với các phòng chuyên môn để tháo gỡ khố khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phòng TC-KH quận có trách nhiệm đôn đốc Ban QLDA thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình; thực hiện thẩm tra quyết toán đa giao tại quyết định số 227/QĐ-UB ngày 18/03/2002 của UBND quận theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.