quản lý đô thị

Tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt
Ngày đăng 23/08/2019 | 15:54

Nhằm thiết lập trật tự kỷ cương đô thị, khắc phục tình trạng quảng cáo không phép, sai phép tràn lan, đưa hoạt động quảng cáo vào nền nếp theo quy định. Tạo diện mạo đô thị khang trang - sạch - đẹp xứng đáng với vị trí Trung tâm Hành chính - chính trị Quốc gia, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm Kỷ cương hành chính”, ngày 16/8/2019, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch 177/KH-UBND Quản lý, kiểm tra hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt, viết đặt biển hiệu và tổ chức ra quân cao điểm tháo dỡ, bóc, xóa quảng cáo trên địa bàn quận Ba Đình năm 2019. Kế hoạch 177 còn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các phòng, ngành liên quan và UBND 14 phường. Thực hiện quảng cáo theo đúng quy hoạch đảm bảo mỹ quan đô thị của Thủ đô Hà Nội và quy định của Nhà nước.

UBND quận yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng vận động, thuyết phục với các tổ chức, cá nhân tự nguyện, tự giác tháo dỡ biển quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo rao vặt sai quy định. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo là trách nhiệm của UBND phường; gắn với trách nhiệm chung của hệ thống chính trị và các cấp, các ngành. Công tác kiểm tra phải tiến hành thường xuyên, khi phát hiện vi phạm phải xử lý kiên quyết, triệt để, không để tái phạm; Đồng thời, đảm bảo tính công bằng, dân chủ, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào. Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận về trật tự quảng cáo. Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế, tháo dỡ biển quảng cáo, biển hiệu vi phạm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Theo Kế hoạch, các đợt cao điểm ra quân về biển quảng cáo, biển hiệu sai quy định sẽ được tổ chức do UBND 14 phường chủ động xây dựng lịch kiểm tra, xử lý trong tháng 9,11/2019. Về quảng cáo rao vặt sai quy định: Tập trung 02 đợt, đợt 1: Ngày 24/8/2019 và đợt 2 ngày 05/10/2019.

Lực lượng ra quân gồm các thành phần: Lãnh đạo cán bộ, công chức cơ quan UBND phường, Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an phường, cán bộ đoàn  thanh niên phường, Hội LHPN phường, Tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ tự quản, cán bộ của Tổ Điện lực Ba Đình và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị - Chi nhánh Ba Đình.

Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch 177 như sau:

1. Uỷ ban nhân dân 14 phường

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả theo kế hoạch của quận. Tổ chức tuyên truyền đến tổ dân phố, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để mọi người hiểu và thực hiện công tác phối hợp quản lý, giám sát các hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt và viết, đặt biển hiệu.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo; thực hiện rà soát, điều tra hoạt động quảng cáo, biển hiệu; Chủ động tổ chức lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý, tháo dỡ, bóc xóa quảng cáo, quảng cáo rao vặt; biển hiệu sai quy định.

- Vận động các đoàn thể nhân dân tham gia các hoạt động quản lý hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt và viết, đặt biển hiệu; tăng cường hoạt động giám sát quảng cáo, gắn với xây dựng cảnh quan đô thị văn minh- hiện đại.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Phối hợp chặt chẽ với các phường trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. Biên soạn các nội dung tuyên truyền, biểu mẫu cam kết; các nội dung, quy định của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt, biển hiệu làm tài liệu gửi UBND 14 phường trước ngày 25/8/2019.

- Phối hợp, hướng dẫn UBND 14 phường trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch của UBND quận; đặc biệt trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, quảng cáo rao vặt và lắp đặt biển hiệu.

- Có trách nhiệm tổng hợp theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Phối hợp với phòng Tư pháp thẩm định hồ sơ của UBND phường trình UBND quận ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

3. Phòng Quản lý đô thị

Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND phường trong việc quản lý, tháo dỡ các công trình quảng cáo sai phép; tiếp tục tham mưu UBND quận thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng và duy trì bền vững 04 tuyến phố theo tiêu chí văn minh - đô thị.

 4 . Phòng Tư pháp

Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn UBND phường thiết lập hồ sơ kiểm tra, xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ nội dung và công trình quảng cáo, biển hiệu sai quy định đảm bảo quy trình và luật định.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hướng dẫn các đơn vị, UBND các phường sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND quận.

6. Công an quận

Chỉ đạo Công an 14 phường xây dựng phương án, phân công lực lượng tham gia công tác tháo dỡ bảng quảng cáo, biển hiệu; tham gia các đợt ra quân bóc, xóa quảng cáo rao vặt sai quy định; tháo dỡ baner treo sai quy định đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tiến hành xử lý vi phạm.

7. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận

Phối hợp với các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, UBND phường và các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, quản lý giám sát các công trình quảng cáo trên địa bàn quận; phối hợp kiểm tra, tháo dỡ các công trình quảng cáo không phép, sai phép trên địa bàn quận.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân

Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phổ biến, hướng dẫn Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan tới các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin